Đến tháng 01 Thành phố Đà Nẵng đã giải quyết
99.99%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00:00:00, 17/01/2019)