Đăng nhập

Tin tức

 

Xin hãy liên hệ trực tiếp với đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật khi gặp vấn đề về kỹ thuật
   ĐT: 0236.383.1022
   Email: vudn2@danang.gov.vn (Ngọc Vũ)
Để hỗ trợ kỹ thuật từ xa, anh chị tải phần mềm Ultraviewer tại đường dẫn sau. Sau khi tải về, chạy phần mềm, đọc cho bộ phận kỹ thuật ID và Password trên phần mềm để được hỗ trợ.
Tải tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm tại đây.

 

I. GIỚI THIỆU

Phần mềm Quản lý cán bộ công chức, viên chức; Cải cách hành chính và Đánh giá kết quả làm việc là giải pháp tổng thể được thiết kế và xây dựng áp dụng cho các nghiệp vụ của Sở Nội vụ. Qua đó tin học hóa toàn bộ các quy trình quản lý nhà nước của Sở Nội vụ bao gồm theo dõi quá trình biến đổi thông tin của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình công tác từ khi bắt đầu vào cơ quan cho đến nghỉ hưu; quản lý công tác cải cải cách hành chính. Hệ thống giúp các đơn vị có thẩm quyền quản lý cán bộ công chức, viên chức quản lý hồ sơ nhân sự hiệu quả, giảm chi phí, thời gian, công sức, thuận tiện trọng việc tra cứu tìm kiếm hồ sơ cán bộ công chức, viên chức; theo dõi, báo cáo tiến độ và các nghiệp vụ khác có liên quan đến Cải cách hành chính.

II. CÁC NHÓM CHỨC NĂNG CHÍNH

1. PHÂN HỆ QUẢN LÝ HỒ SƠ CBCCVC
 • Quản lý tổ chức
 • Quản lý hồ sơ CBCC
 • Quản lý quá trình công tác
 • Quản lý quá trình lương, phụ cấp
 • Quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng
 • Quản lý quá trình khen thưởng, kỷ luật
 • Quản lý quá trình bảo hiểm
 • Quản lý quá trình công tác Đảng
 • Quản lý nâng lương thường xuyên/ trước hạn
 • Quản lý điều động/ thuyên chuyển
 • Quản lý bổ nhiệm/ bổ nhiệm lại
 • Tra cứu, tìm kiếm hồ sơ CBCC
 • Báo cáo thống kê
2. PHÂN HỆ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
 • Quản lý Kế hoạch cải cách hành chính và tiến độ thực hiện kế hoạch
 • Báo cáo Cải cách hành chính định kỳ
 • Báo cáo Chỉ thị 29 định kỳ
 • Báo cáo và Thống kê tình hình xử lý hồ sơ một cửa định kỳ, tích hợp với Hệ thống một cửa điện tử tập trung
 • Module đánh giá mức độ hài lòng của công dân, tổ chức
 • Báo cáo và đánh giá Chỉ số Cải cách hành chính (PARI) hàng năm
3. PHÂN HỆ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ LÀM VIỆC CỦA CBCC
 • Quản lý tài khoản đánh giá
 • Thiết lập nhiệm vụ, tiêu chuẩn đánh giá cho CBCC
 • Quản lý đợt đánh giá
 • Quản lý bộ tham chiếu công việc phục vụ đánh giá
 • Đánh giá kết quả làm việc
 • Tổng kết đánh giá

Tài liệu hướng dẫn Đánh giá kết quả làm việc của CBCCVC